مکاتبه غیرحضوری

توجه :

  • نامه شما حداکثر ظرف مدت 24 ساعت در دبیرخانه استانداری ثبت و شماره رهگیری آن از طریق پیامک برای شما ارسال خواهد شد.
  • در صورت غیرفعال بودن امکان دریافت پیامکهای تبلیغاتی برای شماره ثبت شده، این پیامک به دست شما نخواهد رسید.